Emily, Abby, and Sarah Thompson – 3 Mini Dream Theme – Lake Odesa, MI USA