Glenn Family, Lawrence, KS

Glenn Family, Lawrence, KS

Created by Glenn Family, Lawrence, KS

Artists: Abby Glenn, Ellie Gudex, Sydney Glenn, Caroline Glenn, Amelia Glenn

Organizer: Mr. Glenn

Theme: Freedom

IMG_1596 Glenn Family, Lawrence, KS